Регистриране на рекламация

Моля, попълнете необходимата информация. Рекламации се приемат в определения от закона и търговската гаранция срок, само за стоки, купени от Фото Синтезис ЕООД, придружени с документи, доказващи покупката (касова бележка и/или фактура) и гаранционна карта (когато такава е издадена).

Лице за контакт