Спечели парите си обратно с Insta360 One R!

Покажи ни най-доброто си лятно видео и с Insta360 One R и спечели парите си обратно!


Всеки, купил камера Insta360 One R 4K, Twin или 1-Inch Edition, може да участва във видео конкурс в официалната група на Insta360 Bulgaria във Facebook. Един от участниците ще получи обрaтно сумата за покупката. 


Промоцията е в сила при покупка от 25.06.20 до 30.09.20 от магазини ФотоСинтезис.

ИЗБЕРИ ТВОЯТА Insta360 One R

Избери Insta360 One R във вариант 4K, Twin или 1-Inch - самостоятелно или в комплект с други продукти

КУПИ ДО 30.09.20

Купи избраната камера от магазини ФотоСинтезис от 25.06.20 до 30.09.20 включително

СПОДЕЛИ ТВОЙ КЛИП

Сподели твой клип от YouTube в официалната Facebook група на Insta360 Bulgaria

ВЗЕМИ ПАРИТЕ СИ ОБРАТНО

Един от участниците, избран от тричленно жури, ще спечели парите за покупката обратно

Условия на промоцията

Купете камера Insta360 One R в периода 25.06.2020-30.09.2020, споделете видео клип от YouTube, направен с купения продукт, в официалната Facebook група на Insta360 Bulgaria
и можете да спечелите заплатената за камерата сума обратно. Печелившият участник ще бъде избран от тричленно жури измежду 10-те споделени клипа с най-много харесвания в YouTube.

1. ПРЕДМЕТ

Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Настоящите условия определят механизма на играта и начина на участие в нея. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата www.insta360.bg/promo
и с извършването на което и да е от действията за участие в играта описани по-долу, всеки участник потвърждава и декларира, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приема безусловно.

2. ОРГАНИЗАТОР

Играта се организира от: Профайлд ООД, ЕИК BG121759973, гр. София, бул. България 49А. Организаторът определя регламента, продължителността и наградите на настоящата игра, която провежда. Тези негови права са обединени в настоящите условия. Условията са задължителни за всички участници и могат да бъдат променяни само и единствено от Организатора. Всеки участник се запознава с условията и се съгласява с тях, ПРЕДИ да вземе решение да участва.

3. ОБХВАТ НА ИГРАТА

В играта участват само продукти, закупени от обекти, които са част от дилърската мрежа на Профайлд ООД и АМКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД, обхващащо участващия модел. Списъка с тези обекти може да намерите на интернет страницата www.insta360.bg/promo

4. ПЕРИОД

Периодът, през който ще се провежда играта е: 25.06.2020г. - 30.09.2020г. Всяка покупка на продукт/и, извършена преди или след периода на провеждане на играта, не дава право за участие в играта. Датата на покупката се удостоверява с фактурата или касов бон.

5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участник в играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Служители на Профайлд ООД и АМКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД, свързаните с Профайлд ООД и АМКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД лица и членовете на техните семейства нямат право да вземат участие в играта.

За участие в нея е необходимо закупуване на един от продуктите, описани в т. 6 от настоящите условия, в периода на провеждане на промоцията. Играта се провежда под формата на видео конкурс. За заявка за участие в него се приема споделянето на YouTube връзка към видео в официалната Facebook група на Insta360 Bulgaria(www.facebook.com/groups/Insta360Bulgaria/), като за целта трябва участникът да е неин член.

Право на участие в играта имат само участници с продукти, закупени от търговски обекти, които са част от дилърската мрежа на Профайлд ООД и АМКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД. За доказателство служи документа за покупка (касова бележка или фактура) издаден от търговския обект.

Веднъж приемайки условията на играта, участникът не може да претендира за тяхната промяна. Ако те се разминават с неговите виждания или настройки за участие, той може да се откаже във всеки един момент, като така губи и правото си на участие.

Правата върху видеата, участващи в конкурса остават изцяло на автора. Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса. Авторите на видеата класираните за участие във фазата с журиране и наградения участник в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на класираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

6. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В ИГРАТА:

Insta360 ONE R 4K

Insta360 ONE R TWIN

Insta360 ONE R 1-INCH

7. НАГРАДИ

Наградата, която ще получи спечелилият участник в играта е сума, равна на сумата, която участникът е заплатил за закупения от него продукт, от описаните в т. 6.

8. МЕХАНИЗЪМ

Всеки клиент, закупил продукт, от описаните в т. 6 по време на периода на провеждане на играта, може да участва в играта за спечелването на наградата. Играта е под формата на видео конкурс. За да заяви участието си в него е необходимо участникът да създаде видео със закупения от него Insta360 ONE R продукт и качи видео в платформата YouTube, след което да сподели YouTube връзка към него в официалната Facebook група на Insta360 Bulgaria (www.facebook.com/groups/Insta360Bulgaria/), като за целта трябва да е неин член. Крайният срок за подаване на заявка за участие в конкурса е 31.10.2020. След изтичане на крайния срок, десетте YouTube видеа с най-много брой харесвания, се класират за фазата с журиране, където тричленно жури, ще определи победителя в конкурса, който ще спечели и наградата. За харесвания на видео, ще бъдат броени и считани само тези в платформата YouTube.

Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната проява и обявяване на печелившия. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

9. ИЗБОР НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

Печелившият ще бъде избран на 15.11.2020 от тричленно жури, измежду десетте YouTube видеа с най-много брой харесвания. За харесвания на видео, ще бъдат броени и считани само тези в платформата YouTube. За наградата ще бъде избран един победил и два подгласника. Служител на Профайлд, член на журито, ще се свърже с победителя чрез публикуваната връзка в официалната група на Insta360 Bulgaria във Facebook. В случай, че не може да бъде установен контакт с победителя в рамките на 48 часа, наградата ще бъде дадена на първия подгласник. Ако и с избраният за първи подгласник участник не може да бъде установен контакт по същия начин в рамките на 48 часа, наградата ще бъде дадена на избрания втори подгласник. Ако и с избраният за втори подгласник участник не може да бъде установен контакт по същия начин рамките на 48 часа, наградата не се предоставя и остава в полза на организатора на играта. В случай, че наградата не бъде потърсена в 30 дневен срок от обявяването и уведомяването на печелившия, тя остава в полза на организатора на играта. Имената на печелившия участник ще бъдат качени на интернет страницата на организатора www.insta360.bg/promo в тридневен срок от определянето на печелившия.

10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

Печелившият участник ще получи наградата си по банкова сметка след подписване на необходимите документи.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРАТА

Предоставяне (прехвърляне) на правото на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът ще изиска от участниците, да потвърдят своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на някои от тези лица да потвърдят самоличността си, печелившият губи правото си върху наградата, а наградата се присъжда на участник – първа резерва. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати Играта. Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. Промени на правила на настоящата игра могат да бъдат извършени само от Организатора публично в интернет страницата www.insta360.bg/promo. В този случай промените и измененията влизат в сила от момента на тяхното оповестяване на интернет страницата – www.insta360.bg/promo. При нарушаване на настоящите правила Профайлд ООД си запазва правото да изключи от участие съответните лица веднага и/или със задна дата. В такива случаи е възможно, вече придобити печалби да се отменят и изискат обратно. Оспорването на резултатите от Играта от страна на участник се извършва по съответния законов ред. Настоящите общи условия и правила влизат в сила на 25.06.2020г.